Algemene voorwaarden Webwinkel

  Inleiding

 • Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u
  gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene
  Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed
  door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u
  ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.
 • Artikel 1. Definities

 • 1.1. Westera Textiel: gevestigd te Hengelo en ingeschreven bij de Kamer van
  Koophandel onder registratienummer 59313463 handelend onder de naam Westera
  Textiel.
 • 1.2. Website: de website van Westera Textiel, te raadplegen via
  www.westeratextil.de en alle bijbehorende subdomeinen.
 • 1.3. Klant: de klant die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een
  Overeenkomst aangaat met Westera Textiel en/of zich geregistreerd heeft op de
  Website.
 • 1.4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Westera Textiel en Klant,
  van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
 • 1.5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
 • Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 • 2.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Westera Textiel zijn de
  Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
  overeengekomen.
 • 2.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding
  bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de
  Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Westera Textiel slechts bindend, indien en
  voor zover deze door Westera Textiel uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 • 2.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke productof dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing,
  maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de
  toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 • Artikel 3. Prijzen en informatie

 • 3.1. Alle op de Website en in andere van Westera Textiel afkomstige materialen
  vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere
  heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 • 3.2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten
  van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het
  bestelproces apart worden weergegeven.
 • 3.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.
  Westera Textiel kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen
  tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere
  van Westera Textiel afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van
  kennelijke programmeer- en typefouten.
 • 3.4. Westera Textiel kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor
  (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
 • Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst

 • 4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant
  van het aanbod van Westera Textiel en het voldoen aan de daarbij door Westera
  Textiel gestelde voorwaarden.
 • 4.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Westera
  Textiel onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het
  aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de
  mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
 • 4.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de
  Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Westera Textiel het
  recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
 • 4.4. Westera Textiel kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant
  aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die
  van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Westera
  Textiel op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan
  te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of
  aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
 • Artikel 5. Registratie

 • 5.1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het
  registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
 • 5.2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord
  waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk
  voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
 • 5.3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim
  te houden. Westera Textiel is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en
  mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook
  daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de
  verantwoordelijkheid en het risico van Klant.
 • 5.4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden
  zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Westera
  Textiel daarvan in kennis te stellen, zodat Westera Textiel gepaste maatregelen kan
  nemen.
 • Artikel 6. Uitvoering Overeenkomst

 • 6.1. Zodra de bestelling door Westera Textiel is ontvangen, stuurt Westera Textiel de
  producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig
  mogelijk toe.
 • 6.2. Westera Textiel is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de
  verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
 • 6.3. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst
  omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de
  producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is
  vermeld, zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.
 • 6.4. Indien Westera Textiel de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan
  leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een
  nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te
  ontbinden.
 • 6.5. Westera Textiel raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de
  daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden.
  Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
 • 6.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat
  het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders
  is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af
  te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
 • 6.7. Westera Textiel is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te
  leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is
  dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te
  retourneren.
 • Artikel 7. Herroepingsrecht

 • 7.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die
  niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 • 7.2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Westera Textiel
  binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos
  te ontbinden.
 • 7.3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen
  derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 •  als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag
  waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft
  ontvangen;
   als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of
  onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de
  laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
   bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een
  bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde,
  het eerste product heeft ontvangen.
 • 7.4. Klant dient de retourkosten zelf te dragen, indien deze kosten hoger zijn dan het
  reguliere posttarief geeft Westera Textiel een raming van deze kosten. De
  verzendkosten die door Klant zijn gemaakt bij de aankoop van het product worden niet
  begrepen onder de kosten voor het retourneren en blijven voor eigen rekening van
  Klant.
 • 7.5. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met
  het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product
  slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van
  producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan
  dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.
 • 7.6. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het
  gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan
  in het vorige lid.
 • 7.7. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn
  ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Westera
  Textiel, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Westera Textiel kenbaar te maken dat
  hij van de aankoop af ziet. Westera Textiel bevestigt in geval van een digitale melding
  de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product
  terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde
  bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor
  herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.
  Producten kunnen geretourneerd worden naar:
  Westera Textiel
  Lijsterweg 45
  7557PL, Hengelo
 • 7.8. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch
  uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald
  aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft
  gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste
  standaardlevering, hoeft Westera Textiel de bijkomende kosten voor de duurdere
  methode niet terug te betalen. Tenzij Westera Textiel aanbiedt het product zelf af te
  halen, mag Westera Textiel wachten met terugbetalen tot Westera Textiel het product
  heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar
  gelang welk tijdstip eerder valt.
 • 7.9. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst
  informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een
  eventuele gewenste procedure vermeld.
 • Artikel 8. Zakelijk retourrecht

 • 8.1. Het vorige artikel inzake het herroepingsrecht is van overeenkomstige toepassing
  op zakelijke bestellingen, zij het dat:
 •  Zakelijke Klant de Overeenkomst met Westera Textiel binnen 7 dagen na
  ontvangst van het product dient te ontbinden.
   Zakelijke Klant na ontvangst van het retour door Westera Textiel enkel het
  aankoopbedrag terugkrijgt. Klant is zelf verantwoordelijk voor het retour sturen
  en voor de kosten van het retourneren.
   Zakelijke Klant aan Westera Textiel een ongebruikt product in een
  ongeschonden verpakking retour dient te sturen. Als Zakelijke Klant zich hier
  niet aan houdt, is Westera Textiel gerechtigd een retour te weigeren of hier
  herstelkosten, dan wel schade voor in rekening te brengen.
   reeds door Zakelijke Klant (vooruit) betaalde bedragen zo spoedig mogelijk,
  doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de Overeenkomst en
  ontvangst van de retouren door Westera Textiel zullen worden terugbetaald.

  Artikel 9. Betaling

 • 9.1. Klant dient betalingen aan Westera Textiel volgens de in de
  bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te
  voldoen. Westera Textiel is vrij in de keuze van het aanbieden van
  betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van
  betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op
  de dag na levering.
 • 9.2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze,
  nadat hij door de Westera Textiel is gewezen op de te late betaling en Westera
  Textiel de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn
  betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze
  14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente
  verschuldigd en is Westera Textiel gerechtigd de door hem gemaakte
  buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten
  bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over
  de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een
  minimum van € 40,-. Westera Textiel kan ten voordele van Klant afwijken van
  genoemde bedragen en percentages.
 • Artikel 10. Garantie en conformiteit

 • 10.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die
  niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Westera
  Textiel een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt,
  onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
 • 10.2. Westera Textiel staat er voor in dat de producten voldoen aan de
  Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen
  van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
  totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
  overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Westera
  Textiel er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal
  gebruik.
 • 10.3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt,
  dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt
  Westera Textiel daarvan in kennis te stellen.
 • 10.4. Indien Westera Textiel de klacht gegrond acht, worden na overleg met
  Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale
  vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid
  gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.
 • Artikel 11. Garantie bij zakelijke aankopen

 • 11.1. Westera Textiel staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst,
  de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/
  of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst
  bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek
  overeengekomen, staat Westera Textiel er tevens voor in dat het product geschikt is
  voor ander dan normaal gebruik. Anders geldt dat het product geschikt is voor normaal
  gebruik.
 • 11.2. Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de Overeenkomst
  beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft
  ontdekt Westera Textiel daarvan in kennis te stellen.
 • 11.3. Indien Westera Textiel de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de
  relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed.
 • Artikel 12. Klachtenprocedure

 • 12.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande
  garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van
  Westera Textiel, dan kan hij bij Westera Textiel telefonisch, per e-mail of per post een
  klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
 • 12.2. Westera Textiel geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3
  dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet
  mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Westera Textiel
  binnen 3 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie
  geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te
  geven op de klacht van Klant.
 • 12.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een
  klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via
  http://ec.europa.eu/odr/.
 • Artikel 13. Aansprakelijkheid

 • 13.1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of
  rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 • 13.2. De totale aansprakelijkheid van Westera Textiel jegens Klant wegens
  toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot
  vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs
  (inclusief btw).
 • 13.3. Aansprakelijkheid van Westera Textiel jegens Klant voor indirecte schade,
  daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen
  gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade
  door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 • 13.4. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op
  Westera Textiel jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding,
  ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De
  in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover
  schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Westera Textiel.
 • 13.5. De aansprakelijkheid van Westera Textiel jegens Klant wegens toerekenbare
  tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant
  Westera Textiel onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij
  een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Westera Textiel ook na die
  termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De
  ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
  tekortkoming te bevatten, zodat Westera Textiel in staat is adequaat te reageren.
 • 13.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat
  de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het
  ontstaan daarvan schriftelijk bij Westera Textiel meldt.
 • 13.7. In geval van overmacht is Westera Textiel niet gehouden tot vergoeding van
  enige daardoor bij Klant ontstane schade.
 • Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud Zakelijke Aankopen

 • 14.1. Alle geleverde goederen blijven het eigendom van Westera Textiel totdat alle
  vorderingen die Westera Textiel op Zakelijke Klant heeft (inclusief eventuele daarmee
  verband houdende (incasso)kosten en rente) volledig zijn betaald.
 • 14.2. Zakelijke Klant is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd deze zaken,
  anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de
  zaken, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Daarnaast is het
  Zakelijke Klant niet toegestaan om deze zaken te verpanden of aan derden enig ander
  recht daarop te verlenen zolang de eigendom van deze zaken niet op Zakelijke Klant is
  overgegaan.
 • 14.3. Zakelijke Klant is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn
  afgeleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Westera Textiel te bewaren.
 • 14.4. Westera Textiel is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn
  afgeleverd en nog bij de koper aanwezig zijn, terug te nemen indien Zakelijke Klant niet
  voor tijdige betaling van de facturen zorg draagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert
  of dreigt te gaan verkeren.
 • 14.5. Zakelijke Klant zal Westera Textiel te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn
  zaken ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van Westera Textiel .
 • Artikel 15. Persoonsgegevens

 • 15.1. Westera Textiel verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de
  Website gepubliceerde privacy statement.
 • Artikel 16. Slotbepalingen

 • 16.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 • 16.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven,
  zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst
  worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar
  Westera Textiel gevestigd is.
 • 16.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit
  niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat
  geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als
  rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt
  gegeven.
 • 16.4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per
  e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de email voldoende vaststaat.
 • Contactgegevens
 • Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of
  opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.
 • Westera Textiel
  Lijsterweg 45
  7557PL, Hengelo
  telefoon: +31653861611
  e-mail: westeratextiel@gmail.com
  KvK-nummer: 59313463
  btw-nummer: NL148802667B02